Autors: Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Vatakov V.
Title: Policy Based Railway Communications
Keywords: Authorization , Railway communication , Scalability

References

    Issue

    International Conference on Control, Automation and Diagnosis, ICCAD, pp. 1-6, 2023, Italy, IEEE, DOI 10.1109/ICCAD57653.2023.10152342

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus