Autors: Grigorova, T. G., Vuchev, A.S.
Title: Modeling and Simulation of a Phase-Shift Controlled LLC Resonant Converter
Keywords: LLC resonant converter, phase-shift control, ZVS commutation

References

    Issue

    2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), pp. 1-6, 2023, Bulgaria, IEEE, Electronic ISBN:979-8-3503-0200-4 / DOI: 10.1109/ET59121.2023.10278726

    Copyright IEEE

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus