Autors: Hinov, N. L., Grigorova, T. G.
Title: Design Considerations of Multi-Phase Buck DC-DC Converter
Keywords: DC-DC converter, multi-phase converter, energy efficiency

References

    Issue

    Applied Sciences, vol. 13, issue 19, pp. 1-20: 11064, 2023, Switzerland, MDPI, https://doi.org/10.3390/app131911064

    Цитирания (Citation/s):
    1. Pop, G.-M.; Pop-Calimanu, I.-M.; Lascu, D. Fourth-Order Quadratic Buck Converter Controller Design. Sensors 2024, 24, 557. https://doi.org/10.3390/s24020557 - 2024 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science