Оригинал (Original)
Автори: Баева, С. К.
Заглавие: Ръководство за упражнения по Оптимиране
Ключови думи: линейно, нелинейно, мрежово и динамично оптимиране

Абстракт: Ръководството е систематизирано изложение на учебния материал за упражнения по дисциплината „Оптимиране“, изучавана от студенти - бакалавърска степен от специалност „Приложна математика и информатика“ на Факултет по приложна математика и информатика при Техническия университет – София. Ръководството за упражнения е изцяло съобразено с учебната програма по изучаваната дисциплина. Целта е студентите да се запознаят с основни методи и алгоритми за решаване на оптимизационни задачи, които намират все по-широко приложение в практиката.

Библиография

  Издание

  , 2023, България, София, ISBN ISBN: 978-619-167-536-4

  Издателските права се държат от ИТУС

  Autors: Baeva, S. K.
  Title: Guide to Exercises in Optimization
  Keywords: linear, non-linear, network and dynamic optimization

  Abstract: The guide is a systematized presentation of the learning material for exercises in the discipline "Optimization", studied by students - bachelor's degree from the specialty "Applied Mathematics and Informatics" at the Faculty of Applied Mathematics and Informatics at the Technical University of Sofia. The exercise guide is fully aligned with the curriculum of the discipline being studied. The aim is for students to become familiar with basic methods and algorithms for solving optimization problems, which are increasingly used in practice.

  References

   Issue

   , 2023, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-536-4

   Copyright ИТУС

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание