Оригинал (Original)
Автори: Баева, С. К.
Заглавие: Оптимиране
Ключови думи: линейно, нелинейно, мрежово и динамично оптимиране

Абстракт: Учебникът е систематизирано теоретично изложение на учебния материал по дисциплината „Оптимиране“, изучавана от студенти бакалавърска степен от специалност „Приложна математика и информатика“ на Факултет по приложна математика и информатика при Техническия университет – София. Учебникът е изцяло съобразен с програмата по изучаваната дисциплина. Целта е студентите да се запознаят с основни модели на оптимизационни задачи, които намират все по-широко приложение в практиката, методите и алгоритмите за решаването им.

Библиография

  Издание

  , 2023, България, София, ISBN ISBN: 978-619-167-537-1

  Издателските права се държат от ИТУС

  Autors: Baeva, S. K.
  Title: Optimization
  Keywords: linear, non-linear, network and dynamic optimization

  Abstract: The textbook is a systematized theoretical exposition of the study material in the discipline "Optimization", studied by undergraduate students from the specialty "Applied Mathematics and Informatics" at the Faculty of Applied Mathematics and Informatics at the Technical University of Sofia. The textbook is fully adapted to the program of the studied discipline. The aim is for students to become familiar with basic models of optimization problems, which are increasingly used in practice, methods and algorithms for solving them.

  References

   Issue

   , 2023, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-537-1

   Copyright ИТУС

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание