Оригинал (Original)
Автори: Хрисчев, Р. Н.
Заглавие: Електронно ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината Автоматизация на производствените механизми.
Ключови думи: АПМ

Абстракт: Настоящото ръководство се явява съвременно продължение и допълнение на ръководството за лабораторни упражнения по „Автоматизация на производствените механизми“ (изчислителни експерименти и оптимизация). Съдържа програмни продукти, разработени в среда на MATLAB, които са предназначени за решаване на поставените в ръководството за лабораторни упражнения по „Автоматизация на производствените механизми“ (изчислителни експерименти и оптимизация) задачи с използване на съвременна изчислителна техника и софтуерни системи. В допълнение са разработени нови лабораторни упражнения, предназначени за запознаване на студентите със системите за адресно управление с бар-код идентификация.

Библиография

  Издание

  , 2023, България, ISBN ISBN: 978-619-04-0109-4

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hrischev, R. N.
  Title: Electronic manual for laboratory exercises for the discipline Automation of production mechanisms.
  Keywords: APM

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2023, Bulgaria, ISBN ISBN: 978-619-04-0109-4

   Full text of the publication

   Вид: ръководство