Оригинал (Original)
Автори: Панов, В. К., Рачев, Н. Г.
Заглавие: Влияние на въздушното съпротивление върху взаимо-действието на час-тици ситов материал с вибрираща гладка неперфорирана повърхност
Ключови думи: сепариране, динамично взаимодействие, съпротивление на възду

Библиография

  1. Panov, V., K., Rachev, N., G., 2023, Air resistance influence on the interaction of particles of sieve material with vibrating smooth unperforated surface, Mechanics of machines, том XXXI / 3, стр. стр. 104

Издание

Механика на машините, том XXXI, брой 3, стр. стр. 104, 2023, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
Autors: P, V. K., R, N. G.
Title: Air resistance influence on the interaction of particles of sieve material with vibrating smooth unperforated surface
Keywords: separation, dynamic interaction, air resistance

References

  1. Panov, V., K., Rachev, N., G., 2023, Air resistance influence on the interaction of particles of sieve material with vibrating smooth unperforated surface, Mechanics of machines, том XXXI / 3, стр. стр. 104

Issue

Mechanics of machines, vol. XXXI, issue 3, pp. 104, 2023, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 0861-9727

Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание