Оригинал (Original)
Автори: Рачев, Н. Г., Панов, В. К.
Заглавие: Повишаване на енергийната ефективност на сепаратор с гладка неперфо-рирана повърхност
Ключови думи: енергийна ефективност, сепариране, амплитудно-честотна харак

Библиография

  1. Rachev, N., G., Panov, V., K., 2023, Energy efficiency increase of flat vibrating surface for separation purposes, Mechanics of machines, том XXXI / 3, стр. стр. 110

Издание

Механика на машините, том XXXI, брой 3, стр. стр. 110, 2023, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
Autors: R, N. G., P, V. K.
Title: Energy efficiency increase of flat vibrating surface for separation purposes
Keywords: energy efficiency, separation, amplitude-frequency response

References

  1. Rachev, N., G., Panov, V., K., 2023, Energy efficiency increase of flat vibrating surface for separation purposes, Mechanics of machines, том XXXI / 3, стр. стр. 110

Issue

Mechanics of machines, vol. XXXI, issue 3, pp. 110, 2023, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 0861-9727

Цитирания (Citation/s):
1. Влияние на въздушното съпротивление върху взаимо-действието на час-тици ситов материал с вибрираща гладка неперфорирана повърхност - 2023 - в български издания

Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание