Оригинал (Original)
Автори: Панов, В. К., Рачев, Н. Г.
Заглавие: Влияние на честотата и амплитудата на вибрациите на сепаратор с гладка неперфорирана повърхност върху динамичния коефициент на триене между работната маса и сепариращия материал
Ключови думи: пътни и строителни машини, сепариране, динамичен коефициент

Библиография

  1. Panov, V., K., Rachev, N., G., 2019, Amplitude and frequency dependency of flat vibrating sep-arator related to dynamic friction coefficient between separator and grain content, Mechanics of machines, том XXVII / 4, стр. стр. 124

Издание

Механика на машините, том XXVII, брой 1, стр. стр. 124, 2019, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
Autors: P, V. K., R, N. G.
Title: Amplitude and frequency dependency of flat vibrating sep-arator related to dynamic friction coefficient between separator and grain content
Keywords: construction and road machines, friction and wear, static and dynamic friction

References

  1. Panov, V., K., Rachev, N., G., 2019, Amplitude and frequency dependency of flat vibrating sep-arator related to dynamic friction coefficient between separator and grain content, Mechanics of machines, том XXVII / 4, стр. стр. 124

Issue

Mechanics of machines, vol. XXVII, issue 1, pp. 124, 2019, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 0861-9727

Цитирания (Citation/s):
1. Повишаване на енергийната ефективност на сепаратор с гладка неперфо-рирана повърхност - 2023 - в български издания

Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание