Оригинал (Original)
Автори: Панов, В. К., Рачев, Н. Г.
Заглавие: Идентификация на динамичния коефициент на триене на зърнест мате-риал по гладка неперфорирана вибрираща повърхност
Ключови думи: строителни машини, класификатор, динамичен коефициент на тр

Библиография

  1. Panov, V., K., Rachev, N., G.,, 2019, Identification of dynamic friction coefficient of sand grains on flat nonperforated vibrating surface, Mechanics of machines, том XXVII / 1, стр. стр. 119

Издание

Механика на машините, том XXVII, брой 1, стр. стр. 119, 2019, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
Autors: P, V. K., R, N. G.
Title: Identification of dynamic friction coefficient of sand grains on flat nonperforated vibrating surface
Keywords: construction machines, classifier, coefficient of dynamic friction

References

  1. Panov, V., K., Rachev, N., G.,, 2019, Identification of dynamic friction coefficient of sand grains on flat nonperforated vibrating surface, Mechanics of machines, том XXVII / 1, стр. стр. 119

Issue

Mechanics of machines, vol. XXVII, issue 1, pp. 119, 2019, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 0861-9727

Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание