Оригинал (Original)
Автори: Рачев, Н. Г.
Заглавие: Триене и износване при пътни и строителни машини – динамичен коефициент на триене на зърнести материали по гладка повърх-ност
Ключови думи: пътни и строителни машини, триене и износване, статичен и д

Библиография

  1. Rachev, N. G., 2018, Friction and wear of construciton and roadbuilding ma-chines – dyndmic coefficient of friction of grain materi-als on flat surface, Mechanics of machines, том XXVI / 4, стр. стр. 19

Издание

Механика на машините, том XXVI, брой 4, стр. стр. 19, 2018, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
Autors: Rachev, N. G.
Title: Friction and wear of construciton and roadbuilding ma-chines – dyndmic coefficient of friction of grain materi-als on flat surface
Keywords: construction and road machines, friction and wear, static and dynamic friction

References

  1. Rachev, N. G., 2018, Friction and wear of construciton and roadbuilding ma-chines – dyndmic coefficient of friction of grain materi-als on flat surface, Mechanics of machines, том XXVI / 4, стр. стр. 19

Issue

Mechanics of machines, vol. XXVI, issue 4, pp. 19, 2018, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 0861-9727

Цитирания (Citation/s):
1. Идентификация на динамичния коефициент на триене на зърнест мате-риал по гладка неперфорирана вибрираща повърхност - 2019 - в български издания
2. Влияние на честотата и амплитудата на вибрациите на сепаратор с глад-ка неперфорирана повърхност върху ди-намичния коефициент на триене между работната маса и сепарирания зърнест материал - 2019 - в български издания

Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание