Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й.
Заглавие: Геният Вилхелм Рьонтген открил Рентгеновите лъчи
Ключови думи: Вилхелм Рьонтген, Рентгеновите лъчи

Библиография

  Издание

  Дни на Физиката`2023, Сб. Популярни и научни доклади, том 15, стр. стр. 75-79, 2023, България, София, ISSN 1313-9576

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Halova, E. Y.
  Title: The genius Wilhelm Röntgen discovered X-rays
  Keywords: Wilhelm Röntgen, X-rays

  References

   Issue

   Days of Physics at The Technical University-Sofia, vol. 15, pp. 75-79, 2023, Bulgaria, Sofia, Publishing of TU-Sifia, ISSN 1313-9576

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание