Оригинал (Original)
Автори: Червенков, А. Г.
Заглавие: Електромагнитни смущения и електромагнитна съвместимост в електротехническите устройства и системи
Ключови думи: електромагнитни смущения, електромагнитна съвместимост, елек

Абстракт: Изследванията, изложени в настоящата монография имат за цел изследване влиянието на електромагнитните смущения в електротехническите съоръжения с цел осигуряването на електромагнитната им съвместимост и влиянието на тези смущения върху живота и здравето на човека. Изследват се електромагнитните смущения, предизвикани от електротехнически устройства и системи, работещи при високи напрежения и с големи токове и електромагнитната им съвместимост с други електротехнически устройства. Отделено е и внимание на влиянието на изследваните електротехнически устройства върху човека. Описват се основните проблеми, свързани с електромагнитнитните смущения и електромагнитната съвместимост и се дефинират основните понятия и основни сведения за електромагнитните смущения и електромагнитната съвместимост в електротехническите устройства и системи. Изложени са основните цели на изследванията на настоящата монография.

Библиография

 1. Червенков А., Червенкова Т., Христова И., 2013, Изследване индуктивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения, Енергетика, том 6, ноември-декември, стр. стр. 31-34
 2. Червенков А., Т. Червенкова, И. Христова., 2014, Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения, Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения, том 64,кн.1, стр. стр. 464-467
 3. Червенкова Т., Червенков А., Христова И., 2014, Анализ на магнитното поле на въздушна линия за високо напрежение, Енергетика, том 3 май-юни, стр. стр. 17-21
 4. Chervenkov A., Cherevnkova T., 2016, Modelling of the conductive impact of medium-voltage power line on the communication line, Proceedings of 11th Summer School Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering -Sofia' 16, том 1, стр. стр. 174-179
 5. Червенков А., Червенкова Т., 2016, Изследване на капацитивното влияние на многопроводна линия за високо напрежение, Годишник на Технически Университет София, том 66, кн.2, стр. стр. 383-392
 6. Chervenkov А., Cherevnkova Т., 2016, Investigation of the magnetic field in the vicinity of the medium voltage cable line, Proceedings of 11™ Summer Scool “Advanced Aspect of Theoretical Electrical Engineering”, Sofia'16, том 1, стр. стр. 144-150
 7. Chervenkov А., Yanev А., Chervenkova Т., 2018, Modelling and Analysis of Hybrid Power Station, Proceedings of Technical University of Sofia, том 68, 2, стр. стр. 69-78
 8. Chervenkov А., Yanev А ., Chervenkova Т., 2019, Performance analysis and modelling of gridconnected small photovoltaic system, Proceedings of 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, том 1, стр. стр. 1-4

Издание

, стр. стр. 120, 2023, България, София, ISBN 978-619-167-523-4

Издателските права се държат от Технически Университет София

Пълен текст на публикацията

Autors: Chervenkov, A. G.
Title: Electromagnetic interference and electromagnetic compatibility in electrotechnical devices and systems
Keywords: electromagnetic interference, electromagnetic compatibility, electrical devices, electrical systems, communication systems

Abstract: The research, presented in this monograph, aims to investigate the influence of electromagnetic interference in electrotechnical devices in order to ensure their electromagnetic compatibility and the influence of this electromagnetic interference on human life and health. Electromagnetic interference caused by electrotechnical devices and systems operating at high voltages and high currents is investigated, as well as their electromagnetic compatibility with other electrotechnical devices.The basic concepts and basic information about electromagnetic interference and electromagnetic compatibility in electrotechnical devices and systems are defined. The main terms used in electromagnetic compatibility research are described. The basic concept in the theory of electromagnetic compatibility, the artificial sources of electromagnetic interference and the ways of their propagation are presented.

References

 1. Червенков А., Червенкова Т., Христова И., 2013, Изследване индуктивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения, Енергетика, том 6, ноември-декември, стр. стр. 31-34
 2. Червенков А., Т. Червенкова, И. Христова., 2014, Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения, Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения, том 64,кн.1, стр. стр. 464-467
 3. Червенкова Т., Червенков А., Христова И., 2014, Анализ на магнитното поле на въздушна линия за високо напрежение, Енергетика, том 3 май-юни, стр. стр. 17-21
 4. Chervenkov A., Cherevnkova T., 2016, Modelling of the conductive impact of medium-voltage power line on the communication line, Proceedings of 11th Summer School Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering -Sofia' 16, том 1, стр. стр. 174-179
 5. Червенков А., Червенкова Т., 2016, Изследване на капацитивното влияние на многопроводна линия за високо напрежение, Годишник на Технически Университет София, том 66, кн.2, стр. стр. 383-392
 6. Chervenkov А., Cherevnkova Т., 2016, Investigation of the magnetic field in the vicinity of the medium voltage cable line, Proceedings of 11™ Summer Scool “Advanced Aspect of Theoretical Electrical Engineering”, Sofia'16, том 1, стр. стр. 144-150
 7. Chervenkov А., Yanev А., Chervenkova Т., 2018, Modelling and Analysis of Hybrid Power Station, Proceedings of Technical University of Sofia, том 68, 2, стр. стр. 69-78
 8. Chervenkov А., Yanev А ., Chervenkova Т., 2019, Performance analysis and modelling of gridconnected small photovoltaic system, Proceedings of 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, том 1, стр. стр. 1-4

Issue

, pp. 120, 2023, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-523-4

Copyright Технически Университет София

Full text of the publication

Вид: монография/части от монография