Оригинал (Original)
Автори: Костадинова Р., Маджарова-Атанасова, К. И., Шакев, Н. Г., Христозов Д.
Заглавие: Управление на скоростта при колаборативни роботи чрез дефиниране на работни зони и сензорна информация за осигуряване на безопасна работа
Ключови думи: колаборативни роботи, взаимодействие човек-робот, адаптивно

Абстракт: В доклада се разглеждат възможностите за управление на колаборативни роботи Mitsubishi с цел повишаване на сигурността при работа и съответно адаптиране на поведението на робота, а именно скоростта и статуса на движение. В работното пространство на робота се дефинират различни работни зони, както и логически условия, свързани с постъпваща от сензори информация. На базата на това се постига ефективна работа, съчетана с висока безопасност и възможности за взаимодействие между човек и робот. В доклада са представени проектирането на алгоритъма, софтуерната реализация и експериментални резултати.

Библиография

  Издание

  ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, том 4, брой 4, стр. стр. 53-58, 2022, България, Пловдив, ISSN 2682-9517

  Издателските права се държат от ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

  Autors: Kostadinova R., Madzharova-Atanasova, K. I., Shakev, N. G., Hristozov D.
  Title: Speed Control of Collaborative Robots by Defining Work Zones and Sensory Information to Ensure Safe Work
  Keywords: collaborative robots, human-robot interaction, adaptive speed control

  Abstract:

  References

   Issue

   JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES, vol. 4, issue 4, pp. 53-58, 2022, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 2682-9517

   Copyright ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

   Вид: статия в списание