Оригинал (Original)
Автори: Лазов, Л. Н., Ринкова Е., Вражилски, Д. Ц., Кръстанов К.
Заглавие: ВЪРХУ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНА ГРЕДА НА КОЗЛОВИ КРАН В УСЛОВИЯ НА ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Ключови думи: товароподемни машини, динамично натоварване, козлови кран, т

Абстракт: При извършване на оптимален избор и/или проектиране на конструкция на козлови кран за обслужване на строителен или промишлен склад, в който се съхраняват материали с висока степен на обществен риск (взривоопасни материали, токсични материали и др), специално внимание трябва да бъде обърнато не само върху основните експлоатационни технически характеристики на крана (височина на вдигане, отвор на крана, товароподемност и т.н.), но също така и върху сезмоустойчивоста на крана, която се изисква, съобразно земетръсния риск и сеизмичността на района, където е разположен обслужваният строителен или промишлен склад. Настоящата разработка е посветена на въпросите, свързани с изследване на носещата конструкция на главна греда на козлови кран в условия на сеизмично въздействие. Разработена е аналитична методика за определяне на сеизмичните натоварвания и напрежения в носещата конструкция на главната греда на козлови кран, който обслужва строителен или промишлен склад за съхранение на материали с

Библиография

  1. Радлов К., Коцев Н., 2010, Якостна проверка на носещата конструкция на мостов кран в условията на сеизмично въздействие, Механика на машините, том 87, стр. стр. 71-76
  2. Радлов К., Илиев Ж., 2011, Избор на подемно-транспортни машини за обслужване на открит строителен склад, XI-та Национална конференция с международно участие по Открит и Подводен Добив на Полезни Изкопаеми, 2011, <Варна>, Сборник с Доклади
  3. Иванов А, 2003, Основи на сеизмичната механика, София, "АРТЕ НОВО"

Издание

Научно списание "Механика Транспорт Комуникации", том 21, брой 1, стр. стр. от V-1 до V-10, 2023, България, София, ВТУ, ISBN ISSN 1312-3823

Пълен текст на публикацията

Autors: L, L. N., Rinkova E., V, D. C., Krastanov K.
Title: ON THE INVESTIGATION OF THE BEARING STRUCTURE OF THE MAIN BEAM OF A GATE CRANE UNDER CONDITIONS OF DYNAMIC EARTHQUAKE LOADING
Keywords: lifting machines, dynamic loading, gantry crane, technical characteristics, seismic resistance, main beam.

Abstract: By the design and/or optimal selection of heavy gantry cranes, which are working in hazard areas and warehouses, where hazard materials are stored (explosive, toxic, etc.), it is necessary to be considered not only the required technical characteristics of crane (lifting height, crane span, hoist capacity, etc.), but also the seismic capacity and earthquake sustainability of the crane, depending on the level of earthquake risk for the region, where the crane warehouse is located. The present development is devoted to research of gantry crane main beam bearing structure, in case of earthquake loadings. There is an analytic methodology developed for determining the seismic loads acting in the main beam bearing structure, in case of vertical earthquake loadings. On the base of this methodology is given a particular example, which illustrates the practice application of this methodology.

References

  1. Радлов К., Коцев Н., 2010, Якостна проверка на носещата конструкция на мостов кран в условията на сеизмично въздействие, Механика на машините, том 87, стр. стр. 71-76
  2. Радлов К., Илиев Ж., 2011, Избор на подемно-транспортни машини за обслужване на открит строителен склад, XI-та Национална конференция с международно участие по Открит и Подводен Добив на Полезни Изкопаеми, 2011, <Варна>, Сборник с Доклади
  3. Иванов А, 2003, Основи на сеизмичната механика, София, "АРТЕ НОВО"

Issue

Academic journal, Mechanics Transport Communications, vol. 21, issue 1, pp. от V-1 до V-10, 2023, Bulgaria, Sofia, MTC-aj.com, ISBN ISSN 1312-3823

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание