Оригинал (Original)
Автори: Спасов, Б. Л.
Заглавие: ПРОУЧВАНЕ ЧЕСТОТАТА НА ТИПОВЕТЕ ТЕЛЕСНИ СТОЙКИ, НЕПРАВИЛНОТО ТЕЛОДЪРЖАНЕ , ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ И ПЛОСКОСТЪПИЕТО ПРИ СТУДЕНТИ ОТ ТУ СОФИЯ- ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
Ключови думи: Типове телесни стойки, неправилно телодържане, плантоскопия,

Абстракт: В статията се разглежда честотата на типовете телесни стойки, неправилното телодържане, гръбначните изкривявания и плоскостъпието при студенти-първокурсници. Констатира се висока сумарна честота на типовете телесни стойки „С“ и „D“, отклоненията от нормалното състояние на гръбначния стълб в сагиталната и фронталната равнини и плоскостъпието. Обезпокоителни са данните за състоянието на гръбната мускулатура, като важен балансиращ фактор за противодействие на мускулните асиметрии и дисбаланси. Подчертава се необходимостта от повишаване на физическата активност на студентите, както в редовните часове по физическо възпитание, така и в извънучебните форми на занимания със спорт.

Библиография

  Издание

  Пета научно - практическа конференция, Актуални политики и практики в образованието, иновативни подходи и методи, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН, стр. стр. 180 -185, 2023, България, Плевен, ВТУ, Педагогически колеж - Плевен, 2023, ISBN ISBN 978-619-91255-8-8

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spasov, B. L.
  Title: STUDY OF THE INCIDENCE OF DIFFERENT TYPES OF BODY POSTURES, INCORRECT POSTURE, CURVATURES OF THE SPINE AND FLAT FEET IN STUDENTS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, PLOVDIV BRANCH
  Keywords: Types of body postures, incorrect posture, plantoscopy, muscle strength index, students

  Abstract: The publication examines the incidence of different types of body postures, incorrect posture, curvatures of the spine and flat feet in first-year students. High total incidence of C and I posture types, deviations from the normal state of the spine in the sagittal and frontal planes, and of flat feet was found. The data on the state of the back musculature as an important balancing factor for counteracting muscle asymmetries and imbalances are disturbing. Emphasis is put on the need to increase the physical activity of students, both in regular physical education classes and in extracurricular forms of sports activities.

  References

   Issue

   Fifth scientific and practical conference, Current policies and practices in education, innovative approaches and methods, VELIKOTARNOVSKI UNIVERSITY "ST. ST. CYRIL AND METHODISM COLLEGE OF TEACHING - PLEVEN, pp. 180 -185, 2023, Bulgaria, Pleven, VTU, Pedagogical College - Pleven, 2023, ISBN ISBN 978-619-91255-8-8

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание