Оригинал (Original)
Автори: Ангелова, Й. С.
Заглавие: Потенциал за растеж на индустриалните сектори в българската икономика, създаващи продукти с висока добавена стойност
Ключови думи: Брутна производствена стойност; Висока добавена стойност /ВД

Абстракт: С материала се прави анализ на секторите в българската икономика създаващи продукти с висока добавена стойност. За тази цел авторът прави последователно сравнителен анализ и на секторите с производство на продукти с умерена и ниска добавена стойност. За по-прецизно изследване са приложени някои методи като Диаграмата на Ишикава и Метод на групировката.

Библиография

  Издание

  сп."Икономически и социални алтернативи", брой 3, стр. стр. 11, 2015, България, София, Икономически и социални алтернативи, ISSN 1314-6556

  Издателските права се държат от "Икономически и социални алтернативи"

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelova, J. S.
  Title: Industrial Sectors of the Bulgarian Economy Creating Products with High Added Value
  Keywords: Gross production value; High added value /HAV /; Moderate added value / MAV / Low added value / LAV /.

  Abstract: With this paper is made analysis in the sectors of the Bulgarian economy creating products with high added value. For this purpose, the author makes a comparative analysis and sectors producing products with moderate and low added value. For more precise research methods are applied some as Ishikawa diagram and method of the group.

  References

   Issue

   Journal Economic and Social Althernative, issue 3, pp. 11, 2015, Bulgaria, Sofia, UNWE, ISSN 1314-6556

   Copyright "Икономически и социални алтернативи"

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar