Оригинал (Original)
Автори: Йорданов Красимир.
Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ФОНДОВИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПАЗАРИ
Ключови думи: Financial Markets, Investments, Capital.

Абстракт: В годините фондовите и инвестиционните пазари винаги са привличали вниманието на инвеститорите, но след като се появи коронавирусната пандемия тя няма как да не ги засегне в световен мащаб. Целта на материала е да се направи кратък преглед и анализ на ситуацията след пандемията и нейното отражение върху финансовите пазари. Направен е анализ на ситуацията в глобален мащаб за периода 2020-2021 г. и са дадени съответни насоки към предстоящи инвеститори.

Библиография

  Издание

  XIVth ISC"E-Governance and E-Communications", стр. стр. 10, 2022, България, Sozopol, ISSN 2534-8523

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Йорданов Красимир.
  Title: IMPACT OF THE PANDEMIC ON FUNDS AND INVESTMENT MARKETS
  Keywords: Financial Markets, Investments, Capital.

  Abstract: Over the years, the stock and investment markets have always attracted the attention of investors, but after the coronavirus pandemic appeared, it cannot help but affect them on a global scale. The purpose of the material is to provide a brief overview and analysis of the post-pandemic situation and its impact on the financial markets. An analysis of the situation on a global scale for the period 2020-2021 has been made and relevant guidelines have been given to prospective investors.

  References

   Issue

   XIV ISCe-Governance and e-Communications, pp. 10, 2022, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 2534-8523

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание