Оригинал (Original)
Автори: Дочев, Б. А., Касабов, П. П.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ МИКРОГЕОМЕТРИЯТА НА СПЛАВ AlSi18Cu5Mg МОДИФИЦИРАНА С РАЗЛИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕРИЛИЙ
Ключови думи: алуминий-силициева сплав, берилий, термична обработка, клас

Абстракт: Алуминий-силициевата сплав от надевтектичен тип AlSi18Cu5Mg е модифицирана с берилий. Сплавта е подложена на термична обработка Т6. Изследвана е микрогеометрията на сплавта преди и след подлагането и на термична обработка. Дискутира се влиянието на структурата на сплавта върху полученият клас на грапавост след струговане.

Библиография

  Издание

  “Машиностроене и машинознание“ 33, ГОДИНА XVIII, КНИГА 1, 2023, том ГОДИНА XVIII, стр. стр. стр.34-стр.38, 2023, България, Варна, BulCToMM, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Dochev, B. A., Kasabov, P. P.
  Title: INVESTIGATION OF THE MICROGEOMETRY OF AN ALLOY AlSi18Cu5Mg MODIFIED WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF BERYLLIUM
  Keywords: aluminium-silicon alloy, beryllium, heat treatment, roughness class

  Abstract: The aluminium-silicon alloy of the hypereutectic type AlSi18Cu5Mg is modified with beryllium. The alloy is subjected to T6 heat treatment. The microgeometry of the alloy before and after being subjected to heat treatment was investigated. The influence of the alloy structure on the resulting roughness grade after turning is discussed.

  References

   Issue

   “Машиностроене и машинознание“ 33, vol. ГОДИНА XVIII, КНИГА 1, pp. стр.34-стр.38, 2023, Bulgaria, Варна, BulCToMM, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: публикация в национален форум