Оригинал (Original)
Автори: Танева, С. П., Амбарев, К. М., Атанасов Хр.
Заглавие: Температурен анализ на дисковете на двоен многодисков съединител на автомобил
Ключови думи: двоен многодисков съединител, температурен анализ, метод на

Абстракт: В статията е направен температурен анализ на дисковете на двоен многодисков съединител посредством модула Simulation на програмата SolidWorks. Чрез диагностичен тест са определени температурите при различни режими на работа на автомобила. Сравнени са разултатите от численото изследване и от диагностичния тест.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, брой 32, стр. стр. 70-74, 2022, България, Варна, BulCToMM, ISSN 1312-8612
  Autors: Taneva, S. P., Ambarev, K. M., Atanasov H.
  Title: TEMPERATURE ANALYSIS OF DISCS OF DOUBLE MULTI-DISC CLUTCH OF A CAR
  Keywords: double multi-disc clutch, temperature analysis, FEM

  Abstract: The subject of this article is a wet double multi-disc clutch of a Skoda car. The temperature of the driving and the driven disc of the clutch was determinated via the Simulation module of the SolidWorks software product and a diagnostic test was performed. The results of the simulation study and the test were compared.

  References

   Issue

   MECHANICAL ENGINEERING AND SCIENCE, issue 32, pp. 70-74, 2022, Bulgaria, Varna, BulCToMM, ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание