Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Д. Г., Граменова, М. В.
Заглавие: Testland: VII. Кинематика на праволинейно движение на тяло
Ключови думи: кинематика, скорост, положение, тестови въпроси

Абстракт: В работата се предлагат набор тестови задачи по тема “Кинематика на праволинейно движение на тяло”. Приведени са зависимостите, които се ползват при решаване на тестовата задача.

Библиография

  Издание

  , брой 130, 2023, България, Варна, Механика на машините, ISSN 0861-9727
  Autors: Stoyanov, D. G., Gramenova, M. V.
  Title: Testland:VII. Kinematics for straight movement
  Keywords: kinematics, velocity, position, test questions

  Abstract: The paper proposes a set of test tasks on the topic "Kinematics of rectilinear motion of the body." The dependencies that are used in solving the test problem are given. It is assumed that the law of motion is given as a polynomial in powers of time t with some numerical coefficients (constant).

  References

   Issue

   , issue 130, 2023, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание