Оригинал (Original)
Автори: Дечкова, С. В.
Заглавие: Влияние на еластичните характеристики на гумите върху комфорта на возене в автомобила
Ключови думи: Хидравличен стенд еластичност на гума, МКЕ, SolidWorks, Abaq

Абстракт: В настоящата работа е предложен анализ на еластичните характеристики на нови и амортизирани гуми. Изследването е в два аспекта съответно чрез натурен експеримент и числено изследване. Целта на изследването е да се провери дали е налице промяна в еластичните свойства на гумата при амортизирането ѝ и до каква степен тези процеси влияят върху комфорта на возене. Експерименталните тестове са извършени върху хидравличен стенд, на който чрез якостно деформационен анализ е отчетено допълнително влиянието на деформирането на конструкцията му. Анализът на напрегнатото и деформирано състояние на стенда на автомобилна гума е при различни вертикални натоварване по МКЕ. За численото решение е използван софтуера SolidWorks – Simulation и Abaqus. Извършено е съпоставяне на резултатите в графичен вид, като са определени средна стойност на еластичната константа за нова и амортизирана гума. Посочени са основни изводи от направените изчислителни процедури, като е получено едно достатъчно добро съвпаден

Библиография

  Издание

  сп. “Механика на машините”, брой 130, стр. стр. 58-66, 2023, България, Варна, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Dechkova, S. V.
  Title: Влияние на еластичните характеристики на гумите върху комфорта на возене в автомобила
  Keywords: Хидравличен стенд еластичност на гума, МКЕ, SolidWorks, Abaqus

  Abstract:

  References

   Issue

   сп. “Механика на машините”, issue 130, pp. 58-66, 2023, Bulgaria, Варна, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание