Оригинал (Original)
Автори: Амбарев, К. М., Танева, С. П.
Заглавие: Изследване влиянието на пътните съпротивления върху икономичните показатели на лек автомобил
Ключови думи: динамометричен стенд, лек автомобил, пътни съпротивления, ик

Абстракт: В статията са представени резултатите от изчисленията на икономичните показатели на лек автомобил при използване на експериментално получената мощностна характеристика на автомобила с динамометричен стенд MAHA LPS 500/1. Чрез динамометричния стенд и допълнително инсталирания на автомобила бордови компютър „Infoboard“ е определен разхода на гориво при различни скорости на движение и наклон на пътя. Резултати от изчисленията за изследване влиянието на пътните съпротивления върху икономичните показатели са сравнени и анализирани с получените от измерванията с динамометричния стенд.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 130, стр. стр. 109-113, 2023, България, Варна, BulCToMM, ISSN 0861-9727
  Autors: Ambarev, K. M., Taneva, S. P.
  Title: STUDY OF THE INFLUENCE OF ROAD RESISTANCE ON THE FUEL PERFORMANCE OF A PASSENGER CAR
  Keywords: chassis dynamometer, passenger car, road resistance, fuel performance

  Abstract: The purpose of the present study is to calculate and experimentally measure the influence of road resistance on the fuel performance of a passenger car. The experimental measurements were carried out with a chassis dynamometer MAHA LPS 500/1 and with an on-board computer "Infoboard".

  References

   Issue

   MECHANICS OF MACHINES, issue 130, pp. 109-113, 2023, Bulgaria, Varna, BulCToMM, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание