Оригинал (Original)
Автори: Амбарев, К. М., Танева, С. П.
Заглавие: Изследване влиянието на надлъжния наклон на пътя върху максималната скорост на движение на лек автомобил
Ключови думи: динамометричен стенд, лек автомобил, надлъжен наклон на пътя

Абстракт: В настоящата статия са представени получените резултати от изчисленията на динамичния фактор и е определено влиянието на надлъжния наклон на пътя върху максималната скорост на движение на лек автомобил, при получената експериментално с динамометричен стенд Dynocosber 4000 мощностна характеристика на автомобила. Чрез използването на динамометричния стенд са определени и максималните скорости на движение на лекия автомобил при различен наклон на пътя. Резултати от изчисленията за изследване влиянието на надлъжния наклон на пътя върху максималната скорост на движение са сравнени с получените чрез измервания с динамометричния стенд и са анализирани.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 130, стр. стр. 104-108, 2023, България, Варна, BulCToMM, ISSN 0861-9727
  Autors: Ambarev, K. M., Taneva, S. P.
  Title: STUDY OF THE INFLUENCE OF THE LONGITUDINAL GRADE OF THE ROAD ON THE MAXIMUM SPEED OF A PASSENGER CAR
  Keywords: chassis dynamometer, passenger car, road grade, maximum speed of motion

  Abstract: The purpose of the present study is to calculate and experimentally measure the influence of the longitudinal grade of the road on the maximum speed of motion of a loaded passenger car Honda Civic Aerodeck 1.5 iLS. Measurements were made for three different values of road grade, 4, 9 and 15% respectively. The experimental studies were carried out on a chassis dynamometer Dynoсosber 4000 in the laboratory of TU-Sofia, Plovdiv Branch.

  References

   Issue

   MECHANICS OF MACHINES, issue 130, pp. 104-108, 2023, Bulgaria, Varna, BulCToMM, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание