Оригинал (Original)
Автори: Димитров Г., Танева, С. П., Пенчев, С. И., Амбарев, К. М.
Заглавие: Якостно пресмятане и честотен анализ на носач от окачване тип "Макферсон"
Ключови думи: окачване, носач, МКЕ, напрежения, премествания, деформации,

Абстракт: В статията са представени резултати от статичен якостен и честотен анализ на носач от окачване тип „Макферсон“ на лек автомобил. За целта е създаден триизмерен геометричен модел на независимо окачване тип “Макферсон“ и по специално на носача, като е използван за прототип лек автомобил Audi A3 8P. Определени са натоварванията, които са зададени при решаване на статичната задача. За решаване на задачата е използван МКЕ чрез модула Simulation на програмата SolidWorks. Определени са напреженията, преместванията, деформациите, собствените честоти и форми на носача.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 130, стр. стр. 67-72, 2023, България, Варна, BulCToMM, ISSN 0861-9727
  Autors: Dimitrov G., Taneva, S. P., Penchev, S. I., Ambarev, K. M.
  Title: STRENGTH CALCULATION AND FREQUENCY ANALYSIS OF AN ARM OF MACPHERSON SUSPENSION ON A PASSENGER CAR
  Keywords: suspension, arm, FEM, stresses, displacements, strain, natural frequencies, natural shapes

  Abstract: In the article the result of static strength and frequency analyses of an arm of MacPherson suspension of a passenger car are present. For this purpose, a three-dimensional geometric model of the MacPherson front independent suspension was built, and in particular a simplified model of the arm, using the Audi A3 8P passenger car as a prototype. The loads that are set when solving the static problem are defined. FEM was used to solve the problem through the Simulation module of the SolidWorks program. The stresses, displacements, strain, natural frequencies and natural shapes of the arm are determined.

  References

   Issue

   MECHANICS OF MACHINES, issue 130, pp. 67-72, 2023, Bulgaria, Varna, BulCToMM, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание