Оригинал (Original)
Автори: Филипова-Петракиева, С. К., Иванов, З. А., Георгиева-Таскова, Г. В.
Заглавие: Възможности за аналитично представяне на електрическите и светлотехническите показатели на разрядни лампи в зависимост от захранващото напрежение
Ключови думи: светлинни източници, разрядни лампи - натриеви и живачни вис

Абстракт: Промяната на захранващото напрежение води до значително изменение на основни електрически и светлотехнически показатели на разрядните лампи като: ток през лампата, напрежение върху нея, светлинен поток. Това налага необходимост от създаване на адекватни прогнозни модели, описващи характера на изменението им. В настоящата работа са предложени аналитични зависимости, апроксимиращи връзките между напрежение, ток и осветеност във функция от захранващото напрежение. Изследвани са НЛВН (210 и 250 W) и ЖЛВН - 250 W. Експериментално измерените данни за всяка от тях са интерполирани чрез полиноми и чрез изрази, базирани на експоненциалнни функции. За всяка апроксимация са изчислени относителните грешки и коефициентите на корелация. На базата на получените резултати се достига до заключението, че и при трите изследвани лампи апрокцимиращите функции чрез полином осигуряват най-малка относителна грешка, която с достатъчна точност се постига с втори ред на полинома.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 65, брой 2, стр. стр. 53 - 60, 2015, България, София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от изд. на ТУ - София

  Autors: FilipovaPetrakieva, S. K., Ivanov, Z. A., GeorgievaTaskova, G. V.
  Title: Analytical Presentation of the Electrical and Lighting Characteristics of the Discharge Lamps under the Fluctuation of the Supplying Voltage
  Keywords: light sources, discharge lamps - Na and Hg lamps high pressure, luminous flux, approximation with analytical expressions

  Abstract: The fluctuation of supplying voltage leads to considerably variation of basic electrical and lighting characteristics of the discharges lamps as: current through the lamp, voltage on it, light-ing flow. It insists on creating of the adequate forecasting models, describing its variation. In present work are suggested analytical approximations of the dependences between current, volt-age and lighting flow with respect to the supplying voltage. It is analyzed 2 Na lamps (210 and 250 W) and an Hg lamp (250 W). The experimental data for each lamp are interpolated by us-ing polynomials and expressions based on exponential functions. Relative errors and correlation coefficients are calculated for each approximation. Based on the resulting approximations it can made the following conclusion – for each analyzed lamps approximating functions by polyno-mials leads to the smallest relative error, which achieves with the sufficient accurate using by 2-nd order polynomials.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 65 - 2, issue 2, pp. 53 - 60, 2015, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright изд. на ТУ - София

   Цитирания (Citation/s):
   1. Stoev, P., N. Matanov, Simulation Model of a Street Lighting System with LEDs, 14th Electrical Engineering Faculty Conference, BulEF’2022, Varna, Bulgaria, 14 – 17 September 2022, Code: 186442, ISBN: 978-166549026-9, DOI: 10.1109/BulEF56479.2022.10021196 https://ieeexplore.ieee.org/document/10021196 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85147854676&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85025427652&src=s&imp=t&sid=63c7216f63c7eca3b014b83d57f5a5e3&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание