Оригинал (Original)
Автори: Филипова-Петракиева, С. К., Георгиева-Таскова, Г. В., Иванов, З. А.
Заглавие: Влияние на промяната на захранващото напрежение върху светлинния поток на разрядните лампи
Ключови думи: светлинни източници, разрядни лампи, нажежаеми лампи, баласт

Абстракт: В настоящата работа е изследвана зависимостта на светлинния поток на разрядни лампи от промяната на захранващото напрежение. Експериментално измерените данни са интерполирани за всяка от изследваните лампи, използвайки полиномни зависимости съответно чрез линейна и чрез показателна функция. След всяка апроксимация са изчислени съответните грешки между експериментално измерените и прогнозираните със съответния полином относителни грешки в проценти. Използвайки предложените апроксимиращи зависимости е изчислено намалението на светлинния поток (в проценти) при намаляване на захранващото напрежение с 10 % за различните видове анализирани лампи. В заключение са направени изводи относно предимствата и недостатъците на всяка от изследваните лампи по отношение на излъчения светлинен поток.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 62, брой 4, стр. стр. 153-160, 2012, България, София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от изд. на ТУ - София

  Autors: FilipovaPetrakieva, S. K., GeorgievaTaskova, G. V., Ivanov, Z. A.
  Title: Effect of the Supplying Voltage Variation on the Luminous Flux in Discharge Lamps
  Keywords: light sources, discharge lamps, incandescent lamps, ballast, luminous flux

  Abstract: In the work, the fluctuation of the flux in discharge lamps with respect to the supplying voltage variation is discussed. The measured experimental results are interpolated for each analyzed lamp using polynomial expressions with linear and power functions, respectively. The associating relative approximation errors (in percentages) are calculated based on the results from the experiments and predicted ones with the respective polynomials. Using these proposed approximation expressions the decrease of the luminous flux when the supplying voltage decreased by 10 % is calculated. This is made for each analyzed lamp. The advantages and disadvantages of the tested lamps in terms of the emitted luminous flux are given as a conclusion in the paper.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 62 - 4, issue 4, pp. 153-160, 2012, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright изд. на ТУ - София

   Цитирания (Citation/s):
   1. Stoev, P., N. Matanov, Simulation Model of a Street Lighting System with LEDs, 14th Electrical Engineering Faculty Conference, BulEF’2022, Varna, Bulgaria, 14 – 17 September 2022, Code: 186442, ISBN: 978-166549026-9, DOI: 10.1109/BulEF56479.2022.10021196 https://ieeexplore.ieee.org/document/10021196 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85147854676&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85025427652&src=s&imp=t&sid=63c7216f63c7eca3b014b83d57f5a5e3&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание