Оригинал (Original)
Автори: Делова, И. Л., Райчев, Р. П.
Заглавие: СОФТУЕРНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ СТАНДАРТНИ ОБРАЗЦИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ЦИКЛИЧНО НАТОВАРВАНЕ.
Ключови думи: пукнатиноустойчивост, nCode Designlife, коефициента на интен

Абстракт: Основната цел в настоящата статия е определяне на основни параметри на пукнатиноустойчивост при стандартни пробни тела, подложени на циклично натоварване. За настоящото изследване са използвани образци с наличие на предварително инициирана пукнатина. Образците са подложени на триточково и четириточково огъване. Симулациите са реализирани с помощта на специализирания софтуер nCode Designlife. Получените резултати за броя цикли до разрушение и коефициента на интензивност на напрежението при различни геометрични съотношения на линейните размери са представени в графичен вид.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 130, стр. стр. 54-57, 2023, България, Варна, ISBN ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Delova, I. L., Raychev, R. P.
  Title: SOFTWARE DETERMINATION OF CRACK GROWTH PARAMETERS IN STANDARD SPECIMENS SUBJECTED TO CYCLIC LOADING.
  Keywords: crack growth, nCode Designlife, the stress intensity factor.

  Abstract: The main objective in this paper is to determine basic parameters of crack growth in standard test specimens subjected to cyclic loading. For the present study, samples with the presence of a pre-initiated crack were used. The specimens were subjected to three-point and four-point bending. The simulations were realized using the specialized software nCode Designlife. The obtained results for the number of cycles to failure and the stress intensity factor at different geometric ratios of the linear dimensions are presented graphically.

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 130, pp. 54-57, 2023, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание