Оригинал (Original)
Автори: Райчев, Р. П., Делова, И. Л.
Заглавие: СОФТУЕРНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ СТАНДАРТНИ ОБРАЗЦИ, ПОДЛОЖЕНИ НА УДАРНО НАТОВАРВАНЕ
Ключови думи: пукнатиноустойчивост, ударно натоварване, ANSYS

Абстракт: Основната цел в настоящата статия е определяне на основни параметри на пукнатиноустойчивост при стандартни пробни тела, подложени на ударно натоварване. Пробните образци се характеризират с наличие на U-образни, V- образни и Т-образни надрези. Софтуерните симулации са реализирани с помощта на модула Explicit Dynamics към софтуера ANSYS. Получените резултати от симулациите за еквивалентните стойности на механичните напрежения, деформациите и пълната енергия на удара са представени в графичен вид.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 130, стр. стр. 49-53, 2023, България, Варна, ISBN ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Raychev, R. P., Delova, I. L.
  Title: SOFTWARE DETERMINATION OF CRACK GROWTH PARAMETERS OF STANDARD SPECIMENS SUBJECTED TO IMPACT LOADING
  Keywords: crack growth , shock loading , ANSYS

  Abstract: The main objective in this paper is to determine basic parameters of crack growth in standard test specimens subjected to impact loading. The test specimens are characterized by the presence of U-shaped, V-shaped and T-shaped notches. The software simulations were implemented using the Explicit Dynamics module of the ANSYS software. The obtained results of the simulations for the equivalent values of mechanical stresses, strains and total impact energy are presented graphically.

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 130, pp. 49-53, 2023, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание