Оригинал (Original)
Автори: Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д.
Заглавие: Проектиране на електромеханични модули с диференциални зъбни механизми
Ключови думи: електромеханичен модул, диференциален зъбен механизъм, проек

Абстракт: Електромеханичните модули са основно задвижване в съвременните машини и системи. Те намират изключително широко приложение в различни области, което обуславя и изключително голямо разнообразие от типове електромеханични модули. Диференциалните зъбни механизми позволяват получаване на универсални конструкции, като в едни случаи се проявяват като редуктори, а в други като мултипликатори. Те позволяват реализирането на широк обхват от въртящи моменти, ъглови скорости и предавателни отношения. В настоящата статия е представен подход за проектиране на електромеханични модули с диференциални зъбни механизми.

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, том 4, брой 120, стр. стр. 44-48, 2023, България, Издателство на ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Dahterova, D. S., Nikolova, I. D.
  Title: Design of electromechanical modules with differential gear mechanisms
  Keywords: electromechanical module, differential gear mechanism, design

  Abstract: Electromechanical modules are the main drive in modern machines and systems and find application in various fields. This determines an extremely wide variety of types of electromechanical modules. Differential gear mechanisms make it possible to obtain universal designs, which in some cases appear as reducers and in others as multipliers. They allow the realization of a wide range of torques, angular velocities and gear ratios. This article presents an approach for designing electromechanical modules with differential gear mechanisms.

  References

   Issue

   Journal Mechanics of Machines, vol. 4, issue 120, pp. 44-48, 2023, Bulgaria, Technical university - Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание