Оригинал (Original)
Автори: Илиева-Михайлова, Б. П.
Заглавие: Оценяване на съответствието на плавателни съдове предназначени за отдих
Ключови думи: плавателни съдове, оценяване на съответствието, съществени и

Абстракт: Плавателните съдове могат да бъдат предоставяни на пазара или пускани в действие само ако не застрашават здравето и безопасността на хората, имуществото или околната среда, когато са правилно поддържани и използвани в съответствие с тяхното предназначение, и само при условие че отговарят на приложимите съществени изисквания. Държавите членки гарантират, че плавателните съдове, не се предоставят на пазара или не се пускат в действие, освен ако не отговарят на изискванията.

Библиография

  1. , 1950, , , , <>,

Издание

МНК ОТСК, брой 45, стр. стр. 53-59, 2022, България, София, Българско списание за инженерно проектиране, ISBN ISSN 1313-7530
Autors: Ilieva-Mihaylova, B. P.
Title: Conformity assessment of recreation vessels
Keywords: Vessels, health and safety, Conformity assessment

Abstract: Vessels may be marketed or put into operation only if they do not endanger the health and safety of persons, property or the environment when properly maintained and used in accordance with the purpose of this provision and only provided that meet the applicable requirements. States shall ensure that vessels are not placed on the market or put into service unless they meet the requirements.

References

  1. , 1950, , , , <>,

Issue

ISC OTSK, issue 45, pp. 53-59, 2022, Bulgaria, Sofia, Bulgarian Bulgarian Engineering Journal, ISBN ISSN 1313-7530

Вид: пленарен доклад в международен форум