Оригинал (Original)
Автори: Славкова, М. Д.
Заглавие: Специфични приложения на тороидални лентови магнитопроводи от аморфни и нанокристални магнитно меки сплави
Ключови думи: аморфни, нанокристални, магнитно меки сплави, тороидални маг

Абстракт: В настоящата разработка се разглеждат специфични приложения на лентови тороидални магнитопроводи, изработени от аморфни и нанокристални магнитно меки сплави. Тя представлява хабилитационен труд – монография и е продължение на дългогодишната работа на автора по темата, и е с цел обобщаване на получените до момента резултати от разширения обхват на изследователската работа. Разгледани са спецификите на технологична изработка на тороидалните магнитопроводи, последващата им термообработка, реализацията им в редица устройства, като особено внимание е обърнато на новите нетипични приложения във връзка с уникалните характеристики на некристалните магнитно-меки сплави – аморфни и нанокристални.

Библиография

  Издание

  Авангард-Прима, ISBN 978-619-239-705-0, стр. стр. 1-144, 2022, България, София, Авангард-Прима, ISBN 978-619-239-705-0
  Autors: Slavkova, M. D.
  Title: Specific applications of toroidal strip magnetic cores made of amorphous and nanocrystalline soft magnetic alloys
  Keywords: amorphous, nanocrystalline, soft magnetic alloys, toroidal magnetic cores, magnetomechanical resonance, saturable chokes, current transformers, specific applications

  Abstract: In the present elaboration, specific applications of toroidal strip magnetic cores made of amorphous and nanocrystalline soft magnetic alloys are considered. This is a habilitation work - a monograph and is a continuation of the author's long-term work on the subject, and is intended to summarize the results obtained so far from the extended scope of the research work. The specifics of the production technology of toroidal magnetic cores, their subsequent thermal treatment, their implementation in a number of devices are considered, with particular attention being paid to new atypical applications in connection with the unique characteristics of non-crystalline soft magnetic alloys - amorphous and nanocrystalline.

  References

   Issue

   Avangard-Prima, ISBN 978-619-239-705-0, pp. 1-144, 2022, Bulgaria, Sofia, Avangard-Prima, ISBN 978-619-239-705-0, ISBN 978-619-239-705-0

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание