Оригинал (Original)
Автори: Николай Тончев., Галя М. Илиева., Величко Мачев., Загорски, М. Х.
Заглавие: Методика за проектиране параметрите на технологичен режим на азотиране по отношение на относителната износоустойчивост на топлоустойчиви стомани
Ключови думи: обработваемост на материали, моделиране, оптимизация, ѝонно

Абстракт: В изследването е разгледана методика за определянето на технологичните режими чрез йонно азотиране на топлоустойчиви стомани. Целевият параметър на изследването е относителната износоустойчивост. Чрез математично формализиране за различните стомани са определени минималните и максимални стойности на относителната износоустойчивост и съответстващите им технологични режими. Изведени са модели свързващи вида на химико-термично въздействие с износоустойчивостта на всяка от стоманите. Изведен е общ режим валиден за целият клас топлоустойчиви стомани, съответстващ на максимална износоустойчивост.

Библиография

  Издание

  Механика Транспорт Комуникации, том 20, брой 3, стр. стр. XIII-8-XIII-13, 2022, България, София, https://mtc-aj.com/, ISBN ISSN 2367-6620

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tonchev, N., Ilieva, G. M., Machev, V., Zagorski, M. H.
  Title: Methodology for designing the parameters of technological nitriding regime with respect to the relative wear resistance of tool steels for hot working
  Keywords: machinability of materials, modeling, optimization, ion nitriding, technological modes

  Abstract:

  References

   Issue

   Mechanics Transport Communications, vol. 20, issue 3, pp. XIII-8-XIII-13, 2022, Bulgaria, Sofia, https://mtc-aj.com/, ISBN ISSN 2367-6620

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум