Оригинал (Original)
Автори: Дуракова, А., Василева, А. Л.
Заглавие: Десорбционни характеристики на сурови бонбони с хинап
Ключови думи: сорбционни характеристики, сурови бонбони, хинап

Абстракт: В резултат на проведените изследвания, са получени данни за равновесна и мономолекулна влажност на сурови шоко бонбони и сурови кокосови бонбони съставени от биоактивни натурални компоненти – плодове на Хинап (Zizyphus jujuba Mill), бадеми, фурми, кокосово масло, слънчогледови ядки, какао, мака и кокосови стърготини. Десорбционният капацитет на двата вида сурови бонбони е проследен за температури 10°C, 25°C и 40°С в условия на поддържана над повърхността водна активност в диапазона от 0.11 до 0.85. Анализът показва, че при константни водни активности с повишаване на температурата, равновесната влажност намалява. Получените десорбционни изотерми на суровите шоко бонбони са от II-ри тип, а на суровите кокосови бонбони от III-ти тип, според класификацията на Brunauer. Според критериите за оценка – средната относителна грешка, стандартно отклонение и разпределение на остатъците, за описание на десорбционните изотерми и на двата изследвани продукта e препоръчан модифицираният модел на Hals

Библиография

  Издание

  Хранително-вкусова промишленост, том 8, стр. стр. 29-33, 2022, България, София, КООП „ХВП”, ISSN 1311-0179

  Издателските права се държат от КООП „ХВП”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Durakova, A., Vasileva, A. L.
  Title: Desorption characteristics of raw candy with jujube fruits
  Keywords: raw candy, jujube berries (Zizyphus jujuba Mill)

  Abstract: The article presents a database obtained for equilibrium and monolayer moisture content of raw chocolate candies and raw coconut candies from bioactive natural components – Jujube fruits (Zizyphus jujuba Mill), almonds, dates, coconut oil, sunflower seeds, cocoa, maca powder and coconut flakes as a result of the conducted research. The desorption capacity of the mixtures was monitored for temperatures of 10°C, 25°C and 40°C in conditions of water activity maintained above the surface in the range from 0.11 to 0.85 for the two types of raw candies. The analysis shows that at constant water activities with increasing temperature, the equilibrium moisture content decreases. The obtained desorption isotherms of the raw chocolate candies are of the II type, and of the raw coconut candies of the III type, according to the Brunauer’s classification. According to the evaluation criteria - the mean relative error, standard deviation and distribution of the residuals, we are recommended the

  References

   Issue

   Food processing industry magazine, vol. 8, pp. 29-33, 2022, Bulgaria, Sofia, Publishing house „Hranitelno-vkucova promishlenost”, ISSN 1311-0179

   Copyright КООП „ХВП”

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science