Оригинал (Original)
Автори: Ангелова, Т., Василева, А. Л., Горанова, Ж., Пенов, Н., Жонисова, M.
Заглавие: Сорбционни изотерми на екструдати от нахут
Ключови думи: сорбционни изотерми, водна активност, равновесна влажност, м

Абстракт: Определени са адсорбционните равновесни изотерми на екструдати от нахут, получени при различни условия на екструдиране, при температура 25°C. Диапазонът на водната активност включва стойности от 0.113 до 0.843, получени чрез наситени разтвори на LiCl, CH3COOK, MgCl2, K2CO3, Mg(NO3)2, NaBr, NaCl, KCl. Стойностите на равновесните влажности при всички проби са в границите от 2.97% с. м. до 25.46% с. м. Графичният анализ на изотермите показва S-образна форма, т.е. те са от II-ри тип спрямо класификацията на Brunauer. Мономолекулната влажност (ММC) е пресметната като се линеаризира моделът на Brunauer- Emmett-Teller (BET). Данните на показателя варират от 5.54% с. м. до 7.11% с. м. и отговарят на водна активност в диапазона от 0.225 до 0.328. Двупараметричните модели на Oswin, Henderson, Chung-Pfost и Halsey са използвани за описание на получените изотерми. Най-задоволително описващият модел е оценен чрез критериите средна относителна (Р, %) и стандартна грешка (SEM).

Библиография

  Издание

  Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, том 25, брой 5, стр. стр. 459-476, 2022, България, Троян, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan within Agricultural Academy, Bulgaria, ISSN 1311-0489

  Издателските права се държат от Journal of Mountain Agriculture on the Balkans Research, Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan within Agricultural Academy, Bulgaria

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelova, T., Vasileva, A. L., Goranova, Zh., Penov, N., Zhonyssova, M.
  Title: Moisture Sorption Isotherms of Chickpea Extrudates
  Keywords: sorption isotherms, relative humidity, equilibrium moisture content, monolayer moisture content, chickpea, extrudates

  Abstract: The adsorption equilibrium isotherms at a temperature of 25°C of chickpea extrudates obtained under different extrusion conditions were determined. The range of relative humidity includes values from 0.113 to 0.843 obtained by saturated solutions of LiCl, CH3COOK, MgCl2, K2CO3, Mg(NO3)2, NaBr, NaCl, KCl. The values of the equilibrium moisture content for all samples are in the range from 2.97% d. b. to 25.46% d.b. The graphical analysis of the isotherms shows S-shape profiles, i.e. they are type II according to Brunauer's classification. The monolayer moisture content (MMC) was calculated by linearizing the Brunauer-Emmett-Teller (BET) model. The indicator data range from 5.54% d. b. to 7.11% d. b. and correspond to water activity in the range from 0.225 to 0.328. Oswin, Henderson, Chung-Pfost, and Halsey two-parameter models were applied to describe the obtained isotherms. The most satisfactorily descriptive model was evaluated by mean relative error (Р,%) and standard deviation

  References

   Issue

   Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 25, issue 5, pp. 459-476, 2022, Bulgaria, Troyan, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan within Agricultural Academy, Bulgaria, ISSN 1311-0489

   Copyright Journal of Mountain Agriculture on the Balkans Research, Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan within Agricultural Academy, Bulgaria

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science