Оригинал (Original)
Автори: Михов Г.С., Ганев, Б. Т.
Заглавие: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: системи за управление, програмируеми логически контролери, о

Абстракт: В учебника са изложени въпроси, свързани с теоретичните и практическите аспекти на системите за управление. Той е предназначен да даде познания върху основните схеми, устройства и системи, използвани в системите за управление на прекъснати и непрекъснати производствени процеси, с методите на проектирането и програмирането им. Представена е структурата и принципите на работа на програмируемите логически контролери (PLC), тяхната апаратна и програмна архитектура. Разгледани са организацията на програмното осигуряване на PLC, специализираните езици за програмирането им. Внимание е обърнато на въвеждане и извеждане на аналогова и цифрова информация в PLC, както и на системите за управление с мрежова комуникация. Дадени са основните сведения за операционните системи за реално време (ОСРВ), за атрибутите на техните задания и организацията на структурите от данни, както и за взаимодействието между процесите в ОСВР. Разгледана е приоритетната и времева организация.

Библиография

  1. [1] Белeв, С. Промишлени контролери – учебник. РУ „А. Кънчев” Русе, 2000. [2] Иди, Фред. Сетевой и междусетевой обмен данными с микроконтроллерами. Москва, ДМК Пресс, 2007. [3] Луканчевски, М. Системно програмиране за едночипови микрокомпютри София, Техника, 1993. [4] Николов, Л. Операционни системи. София, Сиела, 2012. [5] Овчаров, С. Автоматизация на електронното производство – учебник. ТУ – София, 2003. [6] Овчаров, С., Електронни устройства с цифрово-програмно управление – учебник, ТУ – София, 2004. [7] Douglas Harder, Jeff Zarnett, Vajih Montaghami, Allyson Giannikouris. A practical introduction to real-time systems for undergraduate engineering. University of Waterloo, Canada. 2014 [8] Eady, Fred, Networking and Internetworking with Microcontrollers, Elsevier Inc, 2004. [9] Klein, M.H., T. Ralya, B. Pollak, R. Obenza, M.G. Harbour. A Practitioner's Handbook for Real-Time Analysis: Guide to Rate Monotonic Analysis for Real-Time Systems. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1993. [10] Li, Qing. Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, 2003. [11] Liu, Jane. Real-Time Systems, Prentice Hall, 2000. [12] Nissanke, Nimal. Real-time Systems. Prentice Hall, 1997. [13] Oshana Robert. DSP Software Development Techniques for Embedded and Real-Time Systems. Elsevier Inc., 2006. [14] Poledna, S. Fault-Tolerant Real-Time Systems: The Problem of Replica Determinism. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1996. [15] Qing Li, Caroline Yao. Real-Time Concepts for Embedded Systems, Taylor & Francis Group, 2017. [16] R. Becker. Automation is easy – with AS-Interface. AS-International Association, Frankfurt a. M., 2008. [17] W. R. Kriesel, O. W. Madelung (Eds.): ASI – The Actuator-Sensor-Interface for Automation. Hanser Verlag, München; Wien, 1995. [18] Zhihong Lin, Stephanie Pearson. An inside look at industrial Ethernet communication protocols. Texas Instruments Inc., Dallas, Texas, 2018. [19] Modicon M340 Processors Setup Manual. Schneider Electric. 2019. [20] SIMATIC S7-300 Module data – Manual. Siemens, 2017. [21] PROFIBUS System Description Technology and Application, PROFIBUS Nutzerorganisation, Karlsruhe, Germany, 2016. [22] Modicon Modbus Protocol Reference Guide, MODICON Inc. 1996

Издание

, стр. стр. 120, 2022, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-470-1

Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

Autors: Mihov G. S., Ganev, B. T.
Title: Control Systems
Keywords: control systems, programmable logic controllers, real-time operating systems

Abstract: The coursebook presents issues related to the theoretical and practical aspects of systems control. It is designed to give an understanding of the basic circuits, devices and systems used in control systems for discontinuous and continuous manufacturing processes, with their design and programming methods. It presents the structure and working principles of programmable logic controllers (PLCs), their hardware and software architecture. The organization of PLC programming, specialized languages for their programming are considered. Attention is paid to input and output of analog and digital information in PLC, as well as control systems with network communication. The basic information on real-time operating systems (RTOS), on the attributes of their assignments and the organization of the structures data structures, as well as the interaction between processes in RTOS.

References

  1. [1] Белeв, С. Промишлени контролери – учебник. РУ „А. Кънчев” Русе, 2000. [2] Иди, Фред. Сетевой и междусетевой обмен данными с микроконтроллерами. Москва, ДМК Пресс, 2007. [3] Луканчевски, М. Системно програмиране за едночипови микрокомпютри София, Техника, 1993. [4] Николов, Л. Операционни системи. София, Сиела, 2012. [5] Овчаров, С. Автоматизация на електронното производство – учебник. ТУ – София, 2003. [6] Овчаров, С., Електронни устройства с цифрово-програмно управление – учебник, ТУ – София, 2004. [7] Douglas Harder, Jeff Zarnett, Vajih Montaghami, Allyson Giannikouris. A practical introduction to real-time systems for undergraduate engineering. University of Waterloo, Canada. 2014 [8] Eady, Fred, Networking and Internetworking with Microcontrollers, Elsevier Inc, 2004. [9] Klein, M.H., T. Ralya, B. Pollak, R. Obenza, M.G. Harbour. A Practitioner's Handbook for Real-Time Analysis: Guide to Rate Monotonic Analysis for Real-Time Systems. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1993. [10] Li, Qing. Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, 2003. [11] Liu, Jane. Real-Time Systems, Prentice Hall, 2000. [12] Nissanke, Nimal. Real-time Systems. Prentice Hall, 1997. [13] Oshana Robert. DSP Software Development Techniques for Embedded and Real-Time Systems. Elsevier Inc., 2006. [14] Poledna, S. Fault-Tolerant Real-Time Systems: The Problem of Replica Determinism. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1996. [15] Qing Li, Caroline Yao. Real-Time Concepts for Embedded Systems, Taylor & Francis Group, 2017. [16] R. Becker. Automation is easy – with AS-Interface. AS-International Association, Frankfurt a. M., 2008. [17] W. R. Kriesel, O. W. Madelung (Eds.): ASI – The Actuator-Sensor-Interface for Automation. Hanser Verlag, München; Wien, 1995. [18] Zhihong Lin, Stephanie Pearson. An inside look at industrial Ethernet communication protocols. Texas Instruments Inc., Dallas, Texas, 2018. [19] Modicon M340 Processors Setup Manual. Schneider Electric. 2019. [20] SIMATIC S7-300 Module data – Manual. Siemens, 2017. [21] PROFIBUS System Description Technology and Application, PROFIBUS Nutzerorganisation, Karlsruhe, Germany, 2016. [22] Modicon Modbus Protocol Reference Guide, MODICON Inc. 1996

Issue

, pp. 120, 2022, Bulgaria, Sofia, Printing house of Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-470-1

Copyright Издателство на ТУ-София

Вид: учебник