Оригинал (Original)
Автори: Пачаманов, А. С., Николова, К. Т., Павлов, Д. Т.
Заглавие: Яркомери за контрол и управление на тунелно осветление
Ключови думи: luminancemeters for tunnel lighting, calibration

Библиография

  Издание

  Lighting 2018, стр. стр. 44-48, 2018, България, Варна, ISBN ISSN 2603-414X
  Autors: Pachamanov, A. S., Nikolova, K. T., Pavlov, D. T.
  Title: Luminancemeters for Management and Control of Road Tunnels
  Keywords: luminancemeters for tunnel lighting, calibration

  References

   Issue

   Lighting 2018, pp. 44-48, 2018, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 2603-414X

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък