Оригинал (Original)
Автори: Николова, К. Т., Павлов, Д. Т., Янева Н., Пачаманов, А. С.
Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА ОГЛЕДАЛОТО НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ФОТОМЕТЪР ВЪРХУ ТОЧНОСТТА ПРИ ФОТОМЕТРИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛИ
Ключови думи: огледален разпределителен фотометър, точност вследствие пром

Абстракт: Изходният сигнал от фотоприемника на разпределителен огледален фотометър не е точно пропорционален по големина на големината на светлинния поток на фотометрирания осветител, тъй като спектралните коефициенти на отражение на огледалото не са еднакви за различните дължини на вълните. Дори при много добре коригиран фотоприемник по дневното човешко зрение V(λ), резултантната спектрална чувствителност на системата фотоприемник-огледало s(λ)=sфп(λ)*ρогл(λ) променя точността при фотометриране на осветители с различни светлинни източници. В статията е определено влиянието на спектралния коефициент на отражение на огледалото върху измервания светлинен поток на осветители с различни светлинни източници посредством разпределителен огледален фотометър.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 64, брой 3, стр. стр. 243-252, 2014, България, София, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Nikolova, K. T., Pavlov, D. T., Yaneva N., Pachamanov, A. S.
  Title: INFLUENCE OF THE DISTRIBUTION PHOTOMETER MIRROR ON ACCURACY IN LUMINARES' PHOTOMETRY
  Keywords: mirror distribution photometer, accuracy modification due to changing spectral sensitivity of the photoreceiver

  Abstract: The output of the photoreceiver of distribution mirror photometer is not exactly proportional in size to the size of the measured luminaire's luminous flux, as the spectral reflectance coefficients of the mirror are not identical for the different wavelengths. Even in very well adjusted photoreceiver in daily human vision V(λ), the resulting spectral sensitivity of the photoreceptor-mirror system s(λ)=sfr(λ)*ρmir(λ) modifies the accuracy in the photometry of luminaires with different light sources. The article estimated the influence of spectral reflection coefficient of the distribution photometer mirror on the measured luminaires' luminous flux, taking into account the spectral irradiance of the different light sources.

  References

   Issue

   Proceeding of the Technical University of Sofia, vol. 64, issue 3, pp. 243-252, 2014, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание