Оригинал (Original)
Автори: Пачаманов, А. С., Николова, К. Т., Чуваткина Т., Гусева Е.
Заглавие: Относно точността при измерване на светлинен поток на светодиодни модули с интегрален фотометър
Ключови думи: съгласувани по V(λ) фотоприемници, спектрален коефициент на

Абстракт: При измерване на поток на светлинни източници с интегралeн фотометър точността на резултата зависи от качеството на дифузно отразяващото покритие и съгласуваността на спектрална чувствителност на използвания фотоприемник s’(λ) с тази на дневното човешко зрение V(λ). В статията е разгледано влиянието на двата фактора върху точността на резултата от измерването при сравнение на резултатите с тези, получени за еталонна нажежаема лампа от тип “А”

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 64, брой 3, стр. стр. 233-242, 2014, България, София, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Pachamanov, A. S., Nikolova, K. T., Chuvatkina ., Guseva E.
  Title: THE ACCURACY IN MEASUREMENT OF THE LUMINOUS FLUX OF LED MODULES WITH SPHERICAL PHOTOMETER
  Keywords: aligned on V (λ) photosensors, spectral reflectance coatings spherical photometer.

  Abstract: When measuring the flow of light sources with spherical photometer accuracy of the result depends on the quality of diffuse reflective coating and consistency of the spectral sensitivity of the used photoreceiver s'(λ) to that of the daily human vision V(λ). The article discussed the influence of two factors on the uncertainty of the measurement result by comparing the results with those obtained for standard filament lamp of the type "A".

  References

   Issue

   Proceeding of the Technical University of Sofia, vol. 64, issue 3, pp. 233-242, 2014, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: пленарен доклад в национален форум