Оригинал (Original)
Автори: Пеев, И. И.
Заглавие: Рисуването и създаването на илюстрации като метод за повишаване ефективността на усвояването на чужд език
Ключови думи: чуждоезиково обучение, език и образ, визуализация и илюстрац

Абстракт: Резюме: Статията представя няколко експеримента, проведени със студенти, изучаващи български език като чужд в различни нива. В изследването са предложени няколко метода, реализирани при изпълнението на конкретни задачи: 1. създаване на образ на базата на словесен елемент (лексеми, фрази, откъси, съчинение) и обратното – от визуален образ създаване на словесно съдържание; 2. създаване на речници с илюстрации на непознатите думи; 3. съ-авторство обучаващ-обучаем при представяне на урочна тема (научен текст), изготвяне на презентация. Използването на цитираните методи и подходи показват недвусмислено позитивен ефект върху студентите, тяхната мотивация, отношение и постигнати резултати по време на занятие, а и генерално при усвояването на езика цел. Предложените методи са в синхрон с препоръките на UNESCO за „преосмисляне на образованието“ и образователните практики и политики в глобален план, които трябва да отговорят на потребностите на съвременния 21-ви век.

Библиография

  Издание

  Естетически дотижения от изложбената дейност в ТУ - София 2021-2022, том 1, брой 3, стр. стр. 164-183, 2022, България, София, ТУ - София, ISSN 2682-9797
  Autors: Peev, I. I.
  Title: Drawing and Creating Illustrations as a Method to Increase the Effectiveness of Foreign Language Acquisition
  Keywords: language learning, language and image, visualization and illustration of linguistic information.

  Abstract: Abstract: This paper presents several experiments conducted with students learning Bulgarian as a foreign language at different levels. 1. creating an image based on a verbal element (lexemes, phrases, excerpts, composition) and vice versa - from a visual image creating verbal content; 2. creating dictionaries with illustrations of unfamiliar words; 3. co-authorship learner-learner in presenting a lesson topic (scientific text), preparing a presentation. The use of the cited methods and approaches show unequivocally positive effect on students, their motivation, attitude and achieved results during the lesson, and in general in the language acquisition goal. The proposed methods are in line with the UNESCO recommendations for "rethinking education" and educational practices and policies globally, which must respond to the needs of the modern 21st century.

  References

   Issue

   Aesthetic Achievements from Exhibition Activity at the TU - SOFIA 2021_2022, vol. 1, issue 3, pp. 164-183, 2022, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 2682-9797

   Вид: статия в списание