Оригинал (Original)
Автори: Плешкова-Бекярска, С. Г., Манолова, А. Х., Христова, Н. В.
Заглавие: Компютърно моделиране и информационни технологии 6. клас / учебник
Ключови думи: Компютърно моделиране, информационни технологии, учебник, 6.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 100, 2022, България, София, Даниела Убенова, ISBN 978-954-791-328-8
  Autors: PleshkovaBekiarska, S. G., Manolova, A. H., Christoff, N. V.
  Title: Computer modelling and information technology 6th grade / textbook
  Keywords: Computer modelling, information technology, textbook, 6th grade

  References

   Issue

   , pp. 100, 2022, Bulgaria, Sofia, Daniela Ubenova, ISBN 978-954-791-328-8

   Вид: учебник