Оригинал (Original)
Автори: Пешева, Т. П.
Заглавие: ТЕНДЕНЦИИ ПРИ КОНСТРУИРАНЕТО НА АКУСТИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОУЧВАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ
Ключови думи: дизайн, акустика, акустични панели, материали , абсорбция, з

Абстракт: Шумът е сред множеството фактори, които влияят на работната среда независимо дали става въпрос за работници от индустрията или за среда, свързана с образование, или офис пространства. От момента, в който се изследват влиянията на звуците върху човека и неговата работа, започва да се работи за намаляването на вредните нива на шум и се изследват и предлагат различни решения в тази област. Създават се различни акустични тела, с разнообразно предназначение. Различни лаборатории се занимават с изследването на материали, подходящи за конструирането на такива съоръжения. Използват се разнообразни и иновативни материали. Употребата на естествени и рециклируеми материали ще доведе до нова вълна на екологичната им адаптация. Естетическите качества на акустичните съоръжения също са от голяма значение. Въпреки множеството форми, размери, цвят и изображения в тази област все още има много големи възможности за иновация в сферата на дизайна

Библиография

  Издание

   Българско списание за инженерно проектиране (, брой 40, стр. стр. 121-128, 2019, България, София, ту-софия, ISBN ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pesheva, T. P.
  Title: ACOUSTIC STRUCTURE DESIGN TRENDS, RESEARCH
  Keywords: design, acoustics, acoustic panels, materials, absorption, sound, noise, aesthetics.

  Abstract: Noise is among the many factors that affect the work environment, whether it is for industry workers or for an education-related environment or office space. From the moment the effects of the sounds on the person and his work are studied, work is started to reduce the harmful noise levels and various solutions in this field are investigated and proposed. Various acoustic bodies are created, with various purposes. Various laboratories are involved in the study of materials suitable for the construction of such facilities. Various and innovative materials are used. The use of natural and recyclable materials will lead to a new wave of environmental adaptation. The aesthetic qualities of the acoustic equipment are also very important. Despite the many shapes, sizes, colors and images in this field, there are still many opportunities for innovation in the field of design.

  References

   Issue

   MIT, issue 40, pp. 121-128, 2019, Bulgaria, sofia, TU-sofia, ISBN ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание