Оригинал (Original)
Автори: Пешева, Т. П.
Заглавие: АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ОБРОКЪТ ВЪВ ВЯРВАНИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ
Ключови думи: оброк, вотив , обреди, християнство,

Абстракт: Докладът представя мястото на различните видове оброчни предмети (вотиви) в обредите на населението на част от Балканите. От кога датират първите екземпляри, каква роля играят във вярванията и ритуалите на хората, както от езическите времена, така и през християнството. Разгледано е съвременното състояние на този вид обредност и вниманието на обществото и църквата. Представят се проекти, популяризиращи тези малко познати ритуални предмети.

Библиография

  Издание

   КИН (Съвременни технологии в културно-историческото наследство) ТУ- София, том 7, брой 7, стр. стр. 185-187, 2019, България, София, ту-софия, ISBN ISSN:2367-6523

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pesheva, T. P.
  Title: ASPECTS OF THE RELIGIOUS SIGNIFICANCE OF THE VOTIVE IN THE BELIEFS OF THE BALKAN PEOPLES
  Keywords: Christianity, Balkans, rites, votive, religion, ritual,

  Abstract: The report presents the place of the various types of votive objects (votives) in the ordinances of the population of part of the Balkans. From the time when the first specimens date, what role they play in the beliefs and rituals of the people, both from pagan times and during Christianity. It examines the contemporary state of this type of rituality and the attention of society and the church. Projects promoting these little-known ritual objects are being presented.

  References

   Issue

    КИН (Съвременни технологии в културно-историческото наследство) ТУ- София, vol. 7, issue 7, pp. 185-187, 2019, Bulgaria, sofia, TU-sofia, ISBN ISSN:2367-6523

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание