Оригинал (Original)
Автори: Пешева, Т. П.
Заглавие: КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВИДОВЕ АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ СПРЯМО ФОРМАТА И ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ИМ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключови думи: реверберация, акустика, звукопоглъщане, пано, звукови вълни,

Абстракт: : В докладът се представят различните видове акустични панели. Разглеждат се от гледна точка на естетическите си и дизайнерски характеристики, а не от технологична. Коментира се структурата, модулността и други критерий свързани със структурата и формата им. Те играят важна роля за акустиката на помещения, които променят функцията си и произтичащата от нея акустична среда. Панелите се различават и с влиянието си над звуковите вълни, както едните влияят на звукопоглъщането, а другите на реверберацията в помещението. Те често се различават като структура на повърхностите спрямо желания акустичен ефект. Имат разнообразни форми като стенни пана, спускащи се от тавана прегради, изолиращи отделни зони в помещенията или пък други, който се поставят на определени места в ъглите или по тавана на помещенията. Много фирми разработват различен дизайн, в зависимост от материалите, които използват.

Библиография

  Издание

  МИТ, брой 34, 2017, България, София, ту-софия, ISBN ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pesheva, T. P.
  Title: CLASSIFICATION OF TYPES OF ACOUSTIC PANELS ACCORDING TO THE FORM AND THEIR AESTHETIC INDICATORS
  Keywords: reverberation, acoustics, sound absorption, pan, sound waves, surface.

  Abstract: : The report presents the different types of acoustic panels. They are considered in terms of their aesthetic and design features, not technological ones. The structure, modularity and other criteria related to their structure and shape are commented on. They play an important role in the acoustics of premises that change their function and the resulting acoustic environment. Panels also differ in their influence over sound waves, as they affect sound absorption and others in the room's reverb. They often differ in surface structure to the desired acoustic effect and they also have it varied shapes such as wall panels, ceiling slopes, insulating individual areas in the rooms, or others that are placed in certain places at the corners or ceiling of the premises. Many companies develop different designs, depending on the materials they use.

  References

   Issue

   MIT, issue 34, 2017, Bulgaria, sofia, TU-sofia, ISBN ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание