Оригинал (Original)
Автори: Плешкова-Бекярска, С. Г., Манолова, А. Х., Христова, Н. В.
Заглавие: Компютърно моделиране и информационни технологии 5. клас / учебник
Ключови думи: Компютърно моделиране, информационни технологии, 5 клас

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 104, 2022, България, София, Даниела Убенова, ISBN 978-954-791-326-4
  Autors: PleshkovaBekiarska, S. G., Manolova, A. H., Christoff, N. V.
  Title: Computer modelling and information technology 5th grade / textbook
  Keywords: Computer modelling, information technology, 5th grade

  References

   Issue

   , pp. 104, 2022, Bulgaria, Sofia, Daniela Ubenova, ISBN 978-954-791-326-4

   Вид: учебник