Оригинал (Original)
Автори: Пешева Т. П.
Заглавие: „Сравнение на видовете графични техники по отношение на обработката ,материалите и печата. Съпоставка и паралели между изящната графика и дигиталната такава.“
Ключови думи: Графика, печат, инталио, монотипия, рисунка, висок печат, дъ

Абстракт: Този доклад е анотация на пресечните точки между различните типове графични техники, начинът на обработка и печата, понятията висок и дълбок печат. Подробно се разглежда въпросът за цветната графика, инталиото и монотипията. Объркването на понятията графика и рисунка. Какво е качеството и естетическите стойности на класическата графика, дигиталния печат и манипулирания печат, който като качество на изображение и вид копира графични техники, но допуска индустриален като количество тираж. Сравнение на моралната и качествена стойност между тези три вида произведения и имат ли място заедно в общи експозиции.

Библиография

  1. , 1950, , , , <>,

Издание

 КИН (Съвременни технологии в културно-историческото наследство) ТУ- София, том 7, брой 7, стр. стр. стр.89-93, 2017, България, София, ту-софия, ISBN ISSN:2367-6523
Autors: Пешева Т. П.
Title: COMPARISON OF TYPES OF GRAPHIC TECHNIQUES IN TERMS OF PROCESSING, MATERIALS AND PRINTING. COMPARISON AND PARALLELS BETWEEN THE FINE GRAPHICS AND THE DIGITAL.
Keywords: Graphics, printing, intaglio, monotype, drawing, letterpress, intaglio, etching, lithography, siligraphy, prege.

Abstract: This report is an annotation of the intersections between different types of graphic techniques, the way of processing and printing, the concepts of letterpress and gravure printing. The question of color graphics, intaglio and monotype is considered in detail. The confusion of the concepts of graphics and drawing. What is the quality and aesthetic values ​​of classic graphics, digital printing and manipulated printing, which in terms of image quality and appearance copies graphic techniques, but allows for industrial in terms of circulation. A comparison of the moral and qualitative value between these three types of works and whether they have a place together in general exhibitions.

References

  1. , 1950, , , , <>,

Issue

 КИН (Съвременни технологии в културно-историческото наследство) ТУ- София, vol. 7, issue 7, pp. стр.89-93, 2017, Bulgaria, sofia, TU-sofia, ISBN ISSN:2367-6523

Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание