Оригинал (Original)
Автори: Добрев, Г. Л.
Заглавие: Еврестични задачи , генерирани с LED -лампа със соларен панел
Ключови думи: Евристични задачи ,соларен панел

Библиография

  Издание

  50та Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика, 2022, България, Варна, Азбуки,наука OFFNews

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dobrev, G. L.
  Title: Heuristic problems generated with an LED lamp with a solar panel
  Keywords: Heuristic tasks, solar panel

  References

   Issue

   50th Anniversary National Conference on Physics Education, 2022, Bulgaria, Varna, Alphabets, science OFFNews

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум