Оригинал (Original)
Автори: Добрев, Г. Л.
Заглавие: Махало на Обербег -универсален макет за упражнения и експерименти в раздел "Механика"
Ключови думи: Механика - STEM ,Махало на Обербег

Абстракт: Абстракт: Основният елемент в познавателния процес по природни науки в средното училище е учебният експеримент. Учителите ежедневно се натъкват на затруднения при неговата реализация поради редица обективни и субективни проблеми. Обективните проблеми са най- често: липса на специализирани кабинети, неподходяща материална база и недостатъчно учебно време за подготовка и реализация на лабораторните упражнения. Свързан с тези проблеми е и субективния проблем, в основата на който е: използване на неподходящ подход за работа и време за подготовка. 40% от лабораторните упражнения в раздел „Механика“ в 8клас и 60% от подобните в 9клас в същия раздел биха могли да се реализират с една лека и разглобяема постановка на „Махало на Обербег. Така икономисаното време за запознаване с различни постановки би могло да се използва за развиване алгоритмичността и аналитичността на мисленето на учениците при експерименталната работа и създаване на умения за анализ на процесите и грешките. В същото вре

Библиография

  Издание

  2-ра Национална конференция STEM-Образование и иновации 08-10 Април 2022,STEM ,Science -Technology -Engineering-Mathematics, стр. стр. 235-241, 2022, България, София, ISSN 2738-8387

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dobrev, G. L.
  Title: OBERBEG'S PENDULUM - a universal model for exercises and experiments in the "Mechanics" section
  Keywords: Mechanics - STEM, Oberbeg's pendulum

  Abstract:

  References

   Issue

   2nd National STEM-Education and Innovation Conference 08-10 April 2022,STEM,Science-Technology-Engineering-Mathematics, pp. 235-241, 2022, Bulgaria, Sofia, ISSN 2738-8387

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум