Оригинал (Original)
Автори: Хрисчев, Р. Н.
Заглавие: Интегрирани информационни системи в индустрията
Ключови думи: Информационни системи, ERP, Изкуствен интелект

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 162, 2022, България, София, ТУ София, ISBN 978-619-167-504-3

  Пълен текст на публикацията

  Autors: H, R. N.
  Title: Integrated Information Systems in the Industry
  Keywords: Information Systems, ERP, AI

  References

   Issue

   , pp. 162, 2022, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISBN 978-619-167-504-3

   Full text of the publication

   Вид: монография/части от монография