Оригинал (Original)
Автори: Павлова М. Цв., Атанасова Р.П., Божкова Г. К., Стефанова С.Ст.
Заглавие: Устойчива мода – проектиране на колекция облекла с 3D елементи
Ключови думи: колекция дамски облекла, 3D елементи, устойчивата мода

Абстракт: Настоящата разработка е насочена към създаване на колекция от дамски облекла с 3D елементи, която да носи характеристиките на устойчивата мода. Използван е метода на трансформационна реконструкция, създаден от японския дизайнер Шинго Сато. За създаване на моделите, метода е адаптиран и алгоритмизиран за работа с приложна CAD система AccuMark, версия V10 на Gerber Technology. Моделите са сегментирани по подходящ начин за вграждане на допълнителни 3Д елементи. Художественият дизайн на колекцията е реализиран с помощта на софтуер за създаване и обработка на изображения. За изработката на моделите са използвани маломерни и остатъчни парчета плат, както и платове с локални дефекти.

Библиография

  Издание

  27th Power Engineering and Power Machines Conference - PEPM 2022, стр. стр. 81-94, 2022, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от TU-Sofia

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pavlova M. Ts., Atanasova R. P,., Bojkova G. K., Stefanova S. S.
  Title: Sustainable fashion - Designing of a clothing collection with 3D elements
  Keywords: womenswear collection, 3D elements, sustainable fashion

  Abstract: The current development is aimed at creating a collection of women's clothing with 3D elements that carries the characteristics of sustainable fashion. The transformational reconstruction method created by the Japanese designer Shingo Sato was used. To create the models, the method was adapted and algorithmized to work with the AccuMark applied CAD system, version V10 of Gerber Technology. The models are segmented appropriately to embed additional 3D elements. The artistic design of the collection was realized using image creation and processing software. Undersized and leftover pieces of fabric, as well as fabrics with local defects, were used to make the models.

  References

   Issue

   27th Power Engineering and Power Machines Conference - PEPM 2022, pp. 81-94, 2022, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Copyright TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание